Strategi 2024-2028

Læs strategien for Roskilde Handelsskole 2024-2028 her.

Indledning

Roskilde Handelsskole har gennem en årrække arbejdet på en stabil udvikling af skolen med fokus på vækst, økonomisk konsolidering, trivsel og kvalitet, således at grundlaget for den pædagogiske praksis, læring og trivsel er i orden.

Det har været vigtigt for skolens bestyrelse og ledelse at have fokus på at skaffe den fornødne tid til omstilling. Den seneste tids turbulente omverden har nødvendiggjort et fornyet blik på den aktuelle status, på de udfordringer, der ses i horisonten og på den strategi, som skal bære skolen gennem de kommende år.

Strategien har sammenhæng til de 5-årige budgetter og skolens finansielle strategi.

Roskilde Handelsskole skal forblive en selvstændig, merkantil uddannelsesinstitution med base i Roskilde.

De følgende 7 hegnspæle sætter retningen for de kommende fem års arbejde.

Roskilde Handelsskole: 

Roskilde Handelsskole har en bæredygtig profil

Roskilde Handelsskole skal arbejde for bæredygtighed som defineret i FN’s udviklingsmål, og især arbejde for en reduktion af klimaaftrykket. I alle aktiviteter arbejdes for at reducere klimaaftrykket og skabe bevidsthed blandt elever og medarbejdere om den grønne omstilling på skolen og i samfundet. Eleverne involveres i skolens grønne omstilling via fx elevrådet og aktiviteter med grønt sigte. 

I undervisningen skal arbejdes med FN’s verdensmål omkring bæredygtighed og med bæredygtige virksomheder som cases. 

Roskilde Handelsskoles studierejser og ekskursioner tilpasses, så de bliver økonomisk og miljømæssigt mere bæredygtige. Transport skal som udgangspunkt foregå klimavenligt. Destinationer, der kun kan nås med fly, søges så vidt muligt klimakompenseret gennem en aktiv indsats fra de rejsende elever – se også under den internationale profil. 

Udvalgte bæredygtige initiativer:

  Grønt flag skole

  Der etableres i løbet af skoleåret 2023-24 et udvalg med henblik på at blive Grønt flag skole. 

  Energiforbrug reduceres

  Energiforbrug i bygninger og anlæg reduceres, og brugen af fossil energi reduceres, fx ved at etablere flere solceller og udskifte biler med elbiler.

  Bæredygtighed i forbrug

  Genbrug og bæredygtighed vægtes højt i beslutninger om indkøb. Der vælges produkter med lavt klimaaftryk, og lokale leverandører og samarbejdspartnere prioriteres.   

  Øget affaldssortering

  Affaldssorteringen øges og mængden af affald reduceres ved bl.a. at bruge mindre engangsemballage og minimere print.

  Udearealer

  Udearealerne er grønne og insektvenlige, inviterer til brug og fremmer trivslen.

  Bæredygtig hverdagsinnovation på Handelsgymnasiet

  På Handelsgymnasiet undervises 1.G’erne i forløbet ”Bæredygtig hverdagsinnovation”. Her arbejder eleverne med at ideudvikle og formidle mulige bæredygtige løsninger på en række udfordringer for virksomheder eller i deres egen hverdag.

  Grønne Erhvervstalenter på Eux Gymnasiet

  • På Eux Gymnasiet udvikles talentprogrammet Grønne Erhvervstalenter, hvor der indgås samarbejde med en række bæredygtige virksomheder.

  Grøn omstilling på hovedforløbene

  På hovedforløbene integreres undervisning i grøn omstilling og bæredygtighed i alle specialer.

  ESG-rapportering i kursusudbuddet

  Kursuscenteret vil styrke det grønne fokus i kursusudbuddet med kurser i ESG-rapportering, og dermed imødekomme den stigende efterspørgsel på grund af blandt andet ny EU-lovgivning. 

Roskilde Handelsskole har til enhver tid eleverne/kursisterne i centrum

Det er Roskilde Handelsskoles overordnede mål, at alle elever/kursister skal lære mest muligt med afsæt i deres individuelle forudsætninger. Derfor er et trygt og udviklende læringsmiljø, hvor der er fokus på den enkeltes faglige udvikling og sociale trivsel, en kerneværdi for Roskilde Handelsskole. Der skal være et stærkt net under udfordrede elever.

Roskilde Handelsskole skal sikre en åben, direkte og relevant dialog med eleverne/kursisterne. Der er særligt fokus på overgange og opstart, for at sikre at elever/kursister kommer godt fra start. 

På ungdomsuddannelserne er studiemiljøet præget af stærke og sunde relationer eleverne imellem og gode muligheder for at indgå i fællesskaber på tværs af skolen, afdelinger, årgange og den enkelte klasse. 

Der skal fortsat arbejdes med et attraktivt studiemiljø, der sætter de fysiske rammer for den pædagogiske indsats og afspejler elevernes verden.

Udvalgte initiativer, der sætter eleverne/kursisterne i centrum:

  Fællesskabende aktiviteter

  Der arrangeres fællesskabende aktiviteter i tæt samarbejde med elevrådet og andre elevbårne udvalg.

  Individuel støtte

  Gode muligheder for individuel støtte. På ungdomsuddannelserne holdes løbende trivsels- og fraværssamtaler, hvor eleverne kan få råd og vejledning til at løse de udfordringer, der påvirker deres dagligdag på Roskilde Handelsskole. Der etableres en tæt forældrekontakt, når det er relevant.

  Plan for læringsmål

  Eleverne skal have en klar plan for læringsmålene i hvert fag, hvilket skal omsættes til progressions- og læringsplaner, som er tydelige og operationelle for hver enkelt elev.

  Tæt samarbejde mellem lærere og fagpersoner

  På ungdomsuddannelserne er et tæt samarbejde mellem klassens faglærer, karrierevejleder/kontaktlærer og kernelærer samt studievejledere og eventuelle støttepersoner.

  Indflydelse på beslutninger

  Eleverne/kursisterne inddrages i beslutninger, når det giver mening, og det skal være tydeligt for eleverne, hvornår og hvordan de har indflydelse.

  Hjælp og vejledning

  Studieadministration, Helpdesk, studievejledere mv. hjælper og vejleder, når der opstår udfordringer gennem hele elevens/kursistens tid på skolen, og brugeren går ikke ud ad døren uden information, en løsning eller et forslag dertil.

  Fællesskab gennem SoMe

  Skolens SoMe-kanaler bruges som supplerende kanal til at skabe fællesskab, hvor eleverne er, og eleverne gives medindflydelse på skolens SoMe-kanaler.

Roskilde Handelsskole skal sikre et alsidigt, attraktivt og aktuelt udbud af studieretninger, uddannelsespakker og kurser

Roskilde Handelsskole tilbyder uddannelser og kurser i høj kvalitet målrettet mod elevernes og kursisternes videre færd i erhvervslivet eller på de videregående uddannelser.

Det betyder for den enkelte afdeling:

  Handelsgymnasiet

  Studieretninger udvikles løbende for at sikre et aktuelt og attraktivt udbud. De internationale studieretningers profil skærpes yderligere med flere eksterne samarbejdspartnere og udvekslingsprogrammer.

  Erhvervsuddannelserne

  • Uddannelsespakker på Eud Business og Eux Business tones med en praksisnær, bæredygtig og international profil.
  • Praksisnær eux og eud med virksomhedsforlagt undervisning og inddragelse af virksomheder, rollemodeller m.m.
  • Grønne erhvervstalenter på eux med særlige undervisningsmoduler inden for bæredygtighed.
  • International profil på begge uddannelser med tilbud om studierejser.
  • Hovedforløbet arbejder på at kunne udbyde så mange specialer som muligt inden for det merkantile område.

  Kursuscenteret

  Kursuscenteret har fokus på en løbende systematisk afsøgning af mulige partnere – konsortiedannelser for at kunne byde ind som regional projektpartner i nationale projekter men også internationalt forankrede projekter, når det giver mening. Derudover har Kursuscenteret særligt fokus på at imødekomme efterspørgslen på kurser indenfor bæredygtighed og grøn omstilling. 

Roskilde Handelsskole har fokus på det lokale og regionale 

Roskilde Handelsskole skal være synlig og involveret i det lokale og regionale erhvervsliv, aktiviteter og projekter, ligesom skolen fortsat skal være en innovativ og attraktiv samarbejdspartner.

På ungdomsuddannelserne skal alle elever i løbet af deres uddannelse have konkret og praktisk erfaring med lokale og regionale virksomheder. Roskilde Handelsskole prioriterer ressourcer til at opdyrke og vedligeholde kontakten med det lokale erhvervsliv og andre samarbejdspartnere.

Udvalgte initiativer med lokalt og regionalt fokus:

  Virksomhedsbesøg og gæstelærere

  Eleverne tager på besøg i virksomheder og/eller har undervisning i virksomheden i længere forløb. Gæstelærere fra erhvervslivet inviteres til at holde oplæg og/eller undervise i forløb. 

  innovations- og væksthus-lab

  Der etableres et innovations- og væksthus-lab på tværs af alle uddannelser på Roskilde Handelsskole med et digitalt integreret undervisnings- og læringsmiljø. Der tilbydes kontor- og mødelokaler for elever med startupvirksomheder, udstilles konkurrenceprojekter fra fx DM i erhvervscase, company program og andre innovations- og iværksætterkonkurrencer.

  Samarbejde om elevmuligheder

  Eud og eux samarbejder med lokale og regionale virksomheder og erhvervsfora, for at skabe synlighed om mulighederne for at ansætte en elev i læreplads forløb inden for det merkantile område. 

  Aktiviteter for lokale udskolingselever og lærere

  Samarbejde og aftaler med kommuner, herunder fx UU og FGU, for at sikre relevante aktiviteter for udskolingselever og -lærere. 

Roskilde Handelsskole har en international profil

Det internationale sætter et tydeligt aftryk og differentierer skolen fra andre uddannelser. Uddannelser og kurser er internationalt orienteret med fokus på innovation, international økonomi og politik, kulturforståelse, sprog og personlig udvikling.

Den internationale profil skal fremtidssikres med fokus på større fagligt indhold, færre fysiske rejsedage, nære destinationer – primært inden for Schengen, anvendelse af ”grønne rejseformer” og flere digitale aktiviteter og alternative samarbejder.

Skolen vil arbejde for at øge antallet af Erasmusaktiviteter og derigennem give eleverne bedre mulighed for internationalisering.

Udvalgte initiativer med internationalt fokus:

  Studierejser på ungdomsuddannelserne

  Alle elever på ungdomsuddannelserne tilbydes at komme på studierejse af kortere varighed. På studieretninger og forløb med særligt internationalt fokus tilbydes eleverne også studierejser og/eller -ophold af længere varighed.

  Virtuelle aktiviteter, praktikophold og udvikling af udvekslingsprogrammer

  Flere virtuelle aktiviteter med internationale samarbejdspartnere, praktikophold i lokale/regionale firmaer med globale samarbejdspartnere, virtuelle oplæg fra globale aktører, lokale/regionale ekskursioner til internationale firmaer og en forstærket indsats for at udvikle reelle udvekslingsprogrammer.

  Udlandspraktik på eux

  Eux arbejder på, at elever tilbydes to ugers ophold i udlandet med fokus på praktik i en virksomhed.

  Udveksling af studerende og programmer

  Tættere samarbejde med oversøiske partnere fx Niagara College om gensidig udveksling af studerende/programmer med fokus på turisme, event og bæredygtighed skal udvikles.

Roskilde Handelsskole tilstræber en høj kvalitet på alle områder

Roskilde Handelsskole skal gennem løbende kvalitetsmålinger, nøgletal og benchmarks etablere et fundament for en stadig forbedring af kvaliteten samt løbende vurdere medarbejdernes kompetencer for at sikre, at skolen har de bedste medarbejdere og sikre, at medarbejderne har de fornødne, opdaterede kompetencer.

Skolens kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i systematiske målinger i form af bl.a. karakterudviklingen på såvel overordnet som fagniveau, fravær både blandt elever og medarbejdere, frafald, elev- og medarbejdertrivselsundersøgelser, virksomhedstilfredshedsundersøgelser samt kursus- og undervisningsevalueringer. På baggrund af undersøgelserne er der dialog om resultatet og indsatsområderne. 

Udvalgte initiativer inden for kvalitetssikring og -udvikling:

  Databaseret kvalitetsopfølgning

  På ungdomsuddannelserne arbejdes for en databaseret kvalitetsopfølgning på baggrund af karakterdata og analyser af udviklingen i bl.a. eksamensresultaterne i de forskellige fag samt uventede forskelle sammenlignet med landsgennemsnit m.m.

  Erfaringsudveksling om pædagogisk praksis

  Lærernes erfaringsudveksling om deres pædagogiske praksis skal styrkes. Undervisningsobservation og erfaringsdeling skal foregå med en systematisk, tillidsfuld og konstruktiv tilgang.

  Kursisters genvalg og virksomheders genkøb

  På Kursuscenteret er gode evalueringer en forudsætning for kursisters genvalg og virksomheders genkøb. Der skal derfor hele tiden være et stærkt ledelsesmæssigt fokus på kvalitet – ligesom lærerengagement understøtter kursisternes oplevelse af at være i centrum.

Roskilde Handelsskole vil være på forkant med den teknologiske og digitale udvikling inden for undervisning, administration og ledelse 

Roskilde Handelsskole anvender ambitiøse, nutidige og varierede undervisningsforløb og -metoder med fysisk fremmøde samt forløb med den nyeste digitale teknologi, der imødekommer elevernes og kursisternes forskelligartede behov for læring.

Der arbejdes fortsat primært med virtuelle undervisningsmidler, og der er fortsat fokus på den digitale udvikling, herunder også ift. generativ AI.

Roskilde Handelsskole skal også være på forkant med den digitale udvikling inden for de ledelsesmæssige, administrative og tekniske områder.

Udvalgte initiativer inden for digitalisering:

  Teknologi skal understøtte nye undervisningsformer

  Skolen skal have teknologi, der understøtter nye undervisningsformer som fx flipped learning, blended learning, gamification mm. samt fjernundervisning. Bl.a. ved at have et moderne tavlemiljø og understøtte digital optagelse og distribution af undervisningen.

  Undervisningsforløb didaktisk tilpasset virtuel undervisning

  Der udvikles undervisningsforløb, der er didaktisk tilpasset til virtuel undervisning, og som er generiske for fag, således at de kan adapteres af faglærere på tværs af studieretninger og forløb.

  Muligheder i mixet mellem e-læring og fremmødeundervisning på Kursuscentret

  Kursuscenteret udnytter fortsat de mange muligheder der ligger i mixet mellem e-læring og fremmødeundervisning, dels for at opnå bedre produkter og større effektivitet på lokaleudnyttelse og lærer-ressourcer samt få et mere resilient udbud. 

Følg studielivet på Instagram

Skolens Instagram er i hænderne på elever fra hhx, eux og eud.

Følg os

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Nyt om coronavirus Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Sikker digital post Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Strategi 2024-2028 Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivsel og tilfredshed Fastholdelsesstrategi Selvevaluering Netværk og samarbejde Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...