Censor på eux/eud

Velkommen som censor på eux og eud på Roskilde Handelsskole. Vi har samlet information om eksamen her, så du nemt kan danne dig et overblik.

Praktiske oplysninger

  Når du kommer til skolen

  Når du kommer til skolen, henvender du dig på studiekontoret i bygning, lokale 323. Så bliver du guidet videre af studiesekretærerne Lone Yde (yde@rhs.dk, tlf. 8852 3223) og Marie Ø. Pedersen (map@rhs.dk, tlf. 8852 3224). Studiekontoret er åbent fra kl. 07.30.

  Adresse

  Se hvordan du finder vej til Roskilde Handelsskole.

  Adresse og find vej
  Forplejning

  Der er kaffe og brød i personaleopholdet lokale 375 kl. 8.00. Du er velkommen til at hente en bakke og tage den med til eksamenslokalet. Der er frokostbuffet i personaleopholdet kl. 11.15 - 13.00.

  Overnatning tæt på skolen

  Hoteller med statsaftale:

  Hotel Scandic, Søndre Ringvej 334000 Roskilde med 1,1 km til Roskilde Handelsskole.

  Hotel Comwell, Vestre kirkevej 12 , 4000 Roskilde med 6,4 km til Roskilde Handelsskole.

  Oversigt over medarbejdere

  Se en samlet oversigt over medarbejdere på eud og eux.

  Find medarbejder

Information om eksamen

  Bekendtgørelser om eksamen og prøver

  Eksamen på Roskilde Handelsskole følger Undervisningsministeriets Bekendtgørelser om prøver og eksamen.

  BEK nr. 271 af 24/03/2017: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

  BEK nr. 41 af 16/01/2014: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

  BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

  Eksamen og prøver på Grundforløb 1 og 2

  Prøve i grundfag og grundforløbsprøve.

  GF1
  I grundforløbets første del (GF1) er der prøve i et grundfag. Hvis eleven har flere end et grundfag, trækkes der lod blandt elevens grundfag.

  GF2
  I grundforløbets anden del (GF2) er der prøve i et grundfag, samt en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag (USF). Der trækkes lod blandt elevens grundfag.

  Eus 10 uger
  I det særlige grundforløb for elever med almen gymnasial baggrund (Eus på op til 10 uger), er der prøve i et grundfag samt grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag (USF).

  Eus 5 uger
  I grundforløbet for elever med hhx baggrund (op til 5 uger), er der udelukkende grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag (USF).

   

  Prøven i grundfag er en caseeksamen
  Prøven i grundfag er en caseeksamen på baggrund af en casevirksomhed og casehistorie. Prøven består af en arbejdsdag for eleven, hvor opgaverne til prøven udleveres. Normalt 2-5 dage efter casearbejdsdagen, går eleven til den individuelle, mundtlige prøve.

  Sådan foregår eksaminationen
  Censor afgør ved eksaminationen, hvilke opgaver der skal eksamineres i. Censor kan stille spørgsmål. Censor afgør mængden af tid til hver opgave.

  Eksaminator leder eksaminationen, som er en samtale mellem elev og eksaminator. Eksaminator afdækker elevens faglige bredde og dybde gennem uddybende eksamination.

  Eksaminator og censor drøfter præstationen. Begge giver feedback til eleven efter præstationen, som bedømmes med en karakter efter 7-trins skalaen. De faglige mål fremgår af det enkelte grundfags fagbeskrivelse.

  Alle eksaminationer varer 30 min. inklusive votering.

  Adgang til prøven
  Elever som har gennemført undervisningsforløbet og afleveret de krævede opgaver og projekter afhængigt af fag har adgang til prøven.

  Flere prøvegange
  En eksaminand kan deltage i samme prøve to gange. Hvis begrundet i særlige forhold kan institutionen give lov til yderligere en prøvegang.

  Eksamen og prøver på studiekompetencegivende år (eux)

  I det studiekompetencegivende år skal eleven gennemføre seks prøver i fag på gymnasialt niveau, skriftlige eller mundtlige. Fagene afgøres ved lodtrækning. Herudover er der mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt (EP) samt en større skriftlig opgave (SSO), der skal afleveres.

  Karaktergivning
  Ved karaktergivningen anvendes følgende karakterskala efter de af Undervisnings- og Forskningsministeriets fastsatte regler:

  12 for den fremragende præstation.

  10 for den fortrinlige præstation.

  7 for den gode præstation.

  4 for den jævne præstation.

  02 for den tilstrækkelige præstation.

  00 for den utilstrækkelige præstation.

  -3 for den ringe præstation.

  Ved bedømmelse af mundtlige prøver og projekter fastsættes karakteren efter drøftelse mellem censor og eksaminator.

  Hvis de ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen.

  Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. (jf. bekendtgørelse om karakterskala nr. 262, §14, stk. 2).

  Sygeeksamen

  Ved dokumenteret sygdom har eleven ret til en ny prøve. Den nye prøve skal afholdes hurtigst muligt, og senest når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Det påhviler eleven at dokumentere og betale for lægeattest eller andet, der dokumenterer sygdom på tidspunktet for prøven.

  Eksaminationsdagens varighed

  Vi tilstræber, at der normalt eksamineres højst 7 timer per dag.

  Aflevering af karakterlister

  Underskrevne karakterlister skal afleveres på studiekontoret efter endt eksamen.

  Eksaminators opgaver inden eksamen

  Eksaminator sender oversigt over tekster og emner i undervisningen til censor.

  Ud fra denne oversigt skal censor kunne danne sig et overblik over den gennemførte undervisning og elevens eksaminationsgrundlag. Oversigten skal også omfatte underviserens didaktiske overvejelser over undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af arbejdsformer og undervisningens indhold i form af tekster, aktiviteter, opgaver, cases, projekter, undervisningsforløb med videre.

  Der bør i god tid inden eksamen være dialog mellem censor og eksaminator om eksamensafholdelsen. Eksaminator tager initiativet.

  Kontakten bør etableres i så god tid, at eventuelle ændringer og justeringer kan gennemføres, før eksamen påbegyndes.

  Se flere råd og vink
  Den lokale undervisningsplan

  Den lokaleundervisningsplan er opdelt i to:

  Den lokale undervisningsplan på uddannelsesniveau

  Den lokale undervisningsplan på skoleniveau

  Hvis eksaminator eller censor bliver syg

  Ved særlige omstændigheder eksempelvis ved sygdom afgør skolen, hvem der fungerer som eksaminator i lærerens sted.

  Hvis censor er syg udpeger skolen som censor kommer fra en anden censor.

  Elevklager

  Eventuel klage vedrørende eksamen skal indgives til skolens ledelse senest 14 dage efter at bedømmelsen af prøven er gjort bekendt.

  Eleven kan klage over

  • Eksaminationsgrundlaget
  • Prøveforløbet
  • Over bedømmelsen.

  En klage skal være skriftlig og begrundet. Skolen forelægger klagen til bedømmerne, som har 14 dage til at indgive svar til skolen. På baggrund heraf afgiver skolen sit skriftlige og begrundede svar til klageren. Dette svar skal afgives hurtigst muligt og senest 2 mdr. efter klagens modtagelse.

  Eleven kan klage over skolens afgørelse
  Denne klage sendes til skolen og skal være indgivet senest 14 dage efter skolens afgørelse er blevet eleven bekendt.

  Skolen afgiver en udtalelse på baggrund af elevens klage. Eleven har inden for en uge mulighed for at kommentere på skolens udtalelse. Klage, skolens svar, udtalelse og evt. kommentar sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen senest 14 dage efter den dag, klagens afgørelse er meddelt klageren.

  Identifikation

  Til eksaminer skal eleven medbringe fotolegitimation, og skal på forlangende kunne identificere sig over for eksamenstilsynet og/eller skolens ledelse.

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed