Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne

Den lokale undervisningsplan på skoleniveau for Eud Business, Eux Business og studenterhold.

Skoleåret for erhvervsuddannelserne

På Roskilde Handelsskole er der optag på:

 • Grundforløb 1 (GF1) i august
 • Grundforløb 2 (GF2) samt det studieforberedende år i august og januar
 • Studenterhold flere gange årligt. Studenterhold afvikles online, men med tilstedeværelse til eksamen.

Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Afdelingens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag har et ressourceorienteret perspektiv.

Grundlæggende har vi fokus på.

 • Se mig som den jeg er (behov for autonomi)
 • Vis mig hvem/hvad jeg kan blive (behov for mening)
 • Lad mig høre til ligesom dig (behov for at høre til)
 • Giv mig passende udfordringer (behov for at mestre).

  Se mig som den jeg er

  Vi vil have tæt forældrekontakt
  Fordi vi ønsker stærke og positive relationer med forældrene omkring eleverne.

  Vi vil opbygge gode relationer til eleverne
  Fordi det har en afgørende effekt på trivsel og fastholdelse.

  Vi vil inddrage eleverne i det omfang det giver mening
  Fordi det skaber medansvar og engagerede elever.

  Vis mig hvem/hvad jeg kan blive

  Vi vil bruge test i undervisningen
  Fordi vi ønsker at synliggøre elevernes læring.

  Vi evaluerer systematisk alt undervisning
  Fordi vi ønsker at optimere undervisningen, og inddrage elevernes feedback til underviserne.

  Vi giver tilbagemeldinger på elevernes opgaver og deres faglige niveau
  Fordi vi ønsker, at eleverne er bevidste om deres niveau, og hvordan de gør sig bedre.

  Lad mig høre til ligesom dig

  Vi arbejder med vores studiemiljø
  Fordi vi vil være et godt sted at være, for herigennem at være et godt sted at lære.

  Vi tilbyder varieret og differentieret undervisning
  Fordi vi vil udnytte elevernes potentiale og tilgodese elevernes læringsstile.

  Vi vil udøve klasseledelse
  Fordi det får eleverne til at koncentrere sig om undervisningen.

  Giv mig passende udfordringer

  Vi vil have bevægelse indendørs og udendørs
  Fordi det betyder friske elever, der er klar til læring.

  Vi inddrager erhvervslivet
  Fordi vi ønsker praksisnær undervisning.

Optagelsessamtaler

Elever, der søger direkte på grundforløb 2, er til optagelsessamtale med en vejleder inden optagelse. Formålet med samtalen er en kompetence- og interesseafklaring, således at eleven begynder på det forløb, som passer bedst til den enkelte elev.

Herunder om eleven skal på:

 • Eud Business som giver adgang til butik, handel og event
 • Eux Business der giver adgang til kontor, butik, handel og event.

I det tilfælde at eleven ikke opfylder optagelseskravene, afholdes der optagelsesprøver efterfulgt af personlig samtale.

  Optagelsessamtaler

  Elever, der søger direkte på grundforløb 2, er til optagelsessamtale med en vejleder inden optagelse. Formålet med samtalen er en kompetence- og interesseafklaring, således at eleven begynder på det forløb, som passer bedst til den enkelte elev.

  Herunder om eleven skal på:

  Eud Business som giver adgang til butik, handel og event
  Eux Business der giver adgang til kontor, butik, handel og event.

  I det tilfælde, at eleven ikke opfylder optagelseskravene, afholdes der optagelsesprøver, efterfulgt at personlig samtale.

Internationale aktiviteter

Vi satser på internationalisering, da vores erfaring er, at mange virksomheder efterhånden har udenlandske afdelinger eller samarbejder på tværs af landegrænser. Det betyder, at eleven skal kunne formulere sig skriftligt og mundtligt på fremmedsprog.

Kendskab til andre lande og kulturer er vigtigt i forbindelse med afsætning af produkter, og da det er et af de grundlæggende elementer i erhvervsuddannelsen inden for det merkantile område, har vi valgt, at eleverne skal have tilbud om forskellige internationale aktiviteter. Aktiviteterne er med til at udvikle eleverne både fagligt og personligt.

  Studieture

  GF1 eud og eux

  • Sverige – Gekås, 1 dag
  • Afvikles i efteråret.

  GF 2 eud og eux

  • USA - New York, 1 uge
  • Afvikles i foråret.

  Studieforberedende år

  • Italien - Lucca, 1 uge
  • Afvikles i foråret.

  Sms-beskedservice

  Vi sender sms-besked til eleverne, både i forhold til skemaændringer og arrangementer. Eleven skal selv vedligeholde oplysninger om mobilnummer i vores beskedsystem Uddata+.

  Uddata+
  Uddata

  Eud og eux benytter Uddata+ som kommunikationsplatform mellem lærer og elev.

  Informationer der er tilgængelige for elever:

  • Skema
  • Beskrivelse af fag, temaer m.m. og eksamensformen herunder lektionsplaner
  • Diverse opgaver og afleveringsfrister
  • Kalender med fælles elevaktiviteter
  • Karakterer.

  Skolen fører elektronisk protokol. Her registreres om eleven er tilstede eller ikke tilstede. Fraværet registreres via Uddata+.

  Uddata+

  Fravær

  Vi forventer at eleven er til stede og deltager aktivt i alle timer. Vores erfaring viser, at det giver de bedste resultater og det bedste sociale miljø i klassen.

  Accepteret fravær vil være forskelligt fra elev til elev. Her tages højde for årsager til fravær og det faglige niveau/mulighed for at gennemføre uddannelsen.

  Der føres protokol i hver modul. Vi holder løbende øje med elevens fravær, og eleven har selv pligt til at følge det i Uddata+.

  Vi tager højde for accepteret fravær, men registrerer alt fravær som fravær. Eleven skal selv sørge for at gemme eventuel dokumentation for godkendt fravær. Dokumentationen skal bruges ifht. en eventuel fraværssamtale med en kontaktlærer.

  Accepteret fravær:

  • Dokumenteret sygdom. Du skal selv betale for dokumentationen
  • Indlæggelse på sygehus. Du skal selv have dokumentation for indlæggelsen
  • Session. Du skal selv have dokumentation for indkaldelse til sessionen
  • Køreprøve. Du skal selv have dokumentation for indkaldelse til køreprøve, teoriprøve og glatbane
  • Borgerligt ombud (pligter som samfundet beder dig påtage, for eksempel møde som vidne i retten). Du skal selv have dokumentation for indkaldelse
  • Deltagelse i skolens aktiviteter. Ungdomskonsulenten dokumenterer din deltagelse.

  Uddata+
  Studieadfærd

  Vi forventer, at eleven:

  • Opfører sig pænt over for skolens personale og de andre elever
  • Deltager aktivt i undervisningen og møder velforberedt til undervisningen
  • Medbringer en opladet pc hver dag
  • Overholder tidsfrister, medbringer relevante materialer til undervisningen
  • Medvirker til, at der er en god stemning i klassen
  • Ikke forstyrrer undervisningen.

  Hvis vi vurderer, at en elev ikke lever op til vores forventninger, vil eleven blive kaldt til samtale med kontaktlæreren og eventuelt uddannelseslederen.

  Hvis vi vurderer, at en elev ikke kan nå de nødvendige mål inddrages studievejlederen og Ungdommens Uddannelsesvejledning UU i samtalen i forhold til elevens videre uddannelsesforløb.

  Studiemiljø

  På Roskilde Handelsskole tror vi på, at mennesker trives bedst og lærer mest i omgivelser, der er præget af gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, og hvis de føler sig trygge og sikre i deres hverdag.

  Vi har en forventning om et godt studiemiljø, da vi mener, det er det bedste udgangspunkt for god læring. Alle ansatte og elever har et stort medansvar for, at det lykkes. Vi forventer, at vores elever er aktive og engagerede, og at de samarbejder med de andre elever og afdelingens undervisere. Endelig forventer vi, at alle er med til at passe på de fysiske rammer og vores udstyr, så skolen kan fungere bedst muligt.

  Vi tror på, at eleverne kommer her, fordi de har lyst til at lære noget. At eleverne gerne vil være med til at præge deres skole. At eleverne føler medansvar og ønsker at arbejde sammen med de ansatte om at få en rigtig god uddannelse og en rar tid i det ½ til to år, eleverne skal være her hos os.

  En god skole er for os en skole, hvor rammerne er i orden. Gode kantineforhold, gode undervisningslokaler og idrætsfaciliteter. Fællesarrangementer og fredagscafé. Mulighed for studieture og udflugter. Frirum, hvor man bare kan hygge. Elevråd med reel indflydelse.

  Et fagligt og pædagogisk såvel som psykisk og æstetisk godt miljø. Sådan vil vi gerne have det på Roskilde Handelsskole, og derfor har vi vedtaget nogle få og enkle "leveregler", som alle overholder. De handler om gensidig respekt og medansvar og sikrer, at eleverne har reel mulighed for at påvirke studiemiljøet.

  Roskilde Handelsskole er en røgfri skole. Det er ikke tilladt at ryge på skolens grund.

  På skolen kan eleverne leje et skab med kodelås til deres bøger og personlige ejendele.

  Roskilde Handelsskole er en handicapvenlig skole. Der er fine adgangsforhold og brede gange.

  Vores studiemiljø bygger på tre søjler:

  • Sammenhold og samarbejde
  • Faglighed
  • Ambitioner.

  Gennem anerkendelse og tydelige værdier vil eleverne bedre kunne mestre tilværelsen efter RHS.

Virksomhedskontakt

Vi ønsker et tæt samarbejde med erhvervslivet i vores nærmiljø. Det kan være i forhold til virksomhedsbesøg, gæsteundervisere, elever i praktik, elever som løser konkrete opgaver for virksomheder m.m.

Et gensidigt samarbejde

Vi ønsker, at vores elever skal møde virksomhederne og virkeligheden uden for skolen. Vi ønsker, at virksomhederne skal møde vores elever og opleve deres kompetencer.

Det er et samarbejde vi arbejder målrettet på.

Eleven i centrum

På Roskilde Handelsskole er eleven i centrum, og der er mange muligheder for at få hjælp, hvis der er behov for det.

  Praktikkonsulenten

  • Her får eleverne råd og vejledning om at finde en elevplads:
   • Praktikkonsulenten har kontakt til virksomheder i lokalområdet
   • Virksomheder kommer på besøg på skolen til Match meeting for at finde deres kommende elev
  • Der støttes op om jobsøgning
  • Der er ligeledes en Facebookside som benyttes til jobopslag. På Facebook:

  Praktikservice
  Uddannelses- og erhvervsvejlederen

  • Eleverne er som udgangspunkt tilknyttet en bestemt vejleder, men kan frit tale med afdelingens vejledere generelt
  • Hjælper elever med at blive afklaret om deres uddannelsesvalg
  • Hjælper med at søge merit
  • Informerer om kravene i forhold til adgang til de forskellige hovedforløb
  • Følger op på elevernes tilstedeværelse, studieadfærd m.m. i samarbejde med kontaktlæreren.

  Studievejledningen
  Kontaktlæreren

  • Alle klasser har en kontaktlærer
  • Kontaktlæreren tager initiativ til, at der er et godt miljø i klassen
  • Kontaktlæreren sørger for, at der bliver afholdt elevsamtaler. Det kan være gruppevis samt individuelt
  • Kontaktlæreren har skemalagte timer med klassen og herudover timer til samtaler
  • Kontaktlæreren vil være drivkraften for en god introduktion til skolen
  • Kontaktlæreren støtter og følger eleverne i hverdagen i forhold til faglighed og trivsel
  • Kontaktlæreren følger op på elevernes tilstedeværelse, studieadfærd m.m. i samarbejde med uddannelses- og erhvervsvejlederen.

  Faglæreren

  • Lærerne er organiserede i undervisningsteams – og eleverne er placeret i stamklasser
  • Lærerne er alle fagligt og pædagogisk kompetente med en praktisk og teoretisk baggrund
  • Lærerne deltager aktivt i faggrupper
  • Lærerne deltager alle i teams om klasserne til at understøtte den tematiserede og praksisnære undervisning.

  Special pædagogisk støtte, SPS

  • Elever på en erhvervsuddannelse kan få specialpædagogisk støtte, hvis han/hun som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre vanskeligheder, har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. (eksempelvis ordblindhed)
  • Studievejlederne spørger ind til dette ved optagelsessamtalen, men hvis kontaktlæreren på et senere tidspunkt vurderer, at det kan være relevant for eleven, kan der søges om SPS her på skolen ved at henvende sig til sps studievejleder. Jo tidligere der søges om SPS, des større er muligheden for, at eleven kan få sin støtte til tiden
  • Når eleven melder sig ind via optagelse.dk noteres det, hvis der er behov for støtte.

  Se www.spsu.dk/eud
  Læsevejleder

  • Afdelingen har en læsevejleder
  • Læsevejlederen støtte op om elever med læsevanskeligheder.

Bedømmelsesplan

  Karakterskala

  Karaktergivning gives efter 7-trinsskalaen.

  Den givne karakter udtrykker elevens præstation, som eleven udviser på bedømmelsestidspunktet. Eleven kan endvidere bedømmes ud fra bestået / ikke bestået.

  7-trinsskalaen består af syv karakterer.

  Hvis der er et beståkrav, er eleven bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven er ikke bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -3.

   

    Betegnelse Beskrivelse ECTS
  12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. A
  10 Den fortrinlige Præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B
  7 Den gode Præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C
  4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D
  02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E
  00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx
  -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F

   

  Grundfag

  Undervisningen i grundfag og erhvervsfag følger ministeriets bekendtgørelse.

  Bekendtgørelse om grundfag og erhvervsfag

  Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser

  Krav til udformning af et eux forløb

  Eksamen

  Valgfag

  Skolen udbyder valgfag, der kan tilgodese elevernes ønsker om:

  • Fortsat uddannelse
  • Gode beskæftigelsesmuligheder i lokalområdet
  • Personlig udvikling
  • Højere niveau i grundfag.

  Valgfag kan være:

  • Grundfag på et højere niveau
  • Lokalt udviklede fag.

  Den løbende bedømmelse af valgfag:

  • Der afgives standpunktskarakter i alle valgfag
  • Skolen bestemmer ved lodtrækning, hvilke fag den enkelte elev skal til prøve i.

  Afsluttende bedømmelse

  Standpunktskarakteren i et fag afgives ved afslutningen af en periode, på det niveau der i perioden er undervist i.

  For grundfag og valgfag der afsluttes, men ikke udtrækkes til prøve, vil standpunktskarakteren træde i stedet for prøvekarakteren og indgå i beregningen af den vægtede gennemsnitskarakter for den samlede uddannelse.

  Udtræk af fag til eksamen

  Grundfag, der afsluttes på et niveau, hvor der i bekendtgørelsen er eksamen, kan udtrækkes til prøve. For at kunne gå til eksamen i et grundfag er det en forudsætning at projekter, portofolio, individuelle opgaver m.m. er afleveret og godkendt af underviseren i det enkelte fag.

  Løbende bedømmelse

  I grundfagene afgives der en terminskarakter, der angiver elevens niveau på det pågældende tidspunkt. Terminskarakteren afgives midtvejs i forløbet og vil ikke fremgå på skolebeviset.

  Eksamen

  Grundforløb 1

  Der afvikles én eksamen i forbindelse med GF1 eud business.

  Der afvikles én eksamen i forbindelse med GF1 eux business.

  • Grundforløb 1 kan kun påbegyndes en gang.

  Grundforløb 2

  Der afvikles én eksamen og et grundforløbsprojekt i forbindelse med GF2 eud business.

  Der afvikles én eksamen og et grundforløbsprojekt i forbindelse med GF2 eux business.

  • Grundforløb 2 kan maksimalt påbegyndes tre gange.

  Eux 1. del (Studieforberedende år)

  Der afvikles seks eksaminer i grundfag. Der afvikles én eksamen i Erhvervsområdeprojekt (EOP)

   

  Studenterforløb 5 uger

  Der afvikles én eksamen i et grundfag.

  Der afvikles én eksamen i et grundforløbsprojekt.

  Merit

  Elever på en ungdomsuddannelse har ret til merit i visse fag, hvis de har gennemført og afsluttet faget på samme eller højere niveau. Merit skal gives ved semesterstart.

  Merit betyder, at elever bliver fritaget for undervisning og/eller prøve i fagene.

  • Der kan søges merit for både undervisningen og eksamen
  • Der kan søges merit alene for undervisningen
  • Der kan søges merit alene for eksamen.

  Procedure på Roskilde Handelsskole:

  • Uddannelses- og erhvervsvejlederne skal informere om mulighed for at få merit
  • Eleven skal sammen med uddannelses- og erhvervsvejlederen udfylde en blanket til administrationen vedrørende merit. Det er eleven, der har initiativpligten
  • Merit skal gives ved semesterstart
  • Meritblanketten opbevares i administrationen.

  Omprøve

  En elev kan deltage i samme prøve to gange. Det betyder:

  • • At eleven kan gå til omprøve en gang i grundfag, hvor der opnås en karakter under bestået niveau
  • Ved dokumenteret sygdom skal eleven tilbydes en ny prøve snarest muligt og har ved sygdom ikke brugt en prøvegang.

  Udeblivelse

  Ved udeblivelse fra eksamen er eleven som udgangspunkt udmeldt.

  Eleven vil blive indkaldt til en samtale om elevens fremtid. Hvis skolen vurderer, at eleven kan fortsætte sin uddannelse, er der forskellige muligheder.

  En prøvegang er brugt, når prøven er påbegyndt. Det betyder, at elever, der udebliver fra eksamen, ved udeblivelsen bruger et af de to forsøg.

  Ved udeblivelse vurderer skolen, om der er særlige omstændigheder, der gør, at eleven kan nøjes med at gå til en reeksamen, eller om en fagpakke eventuelt skal gentages

  Skolebeviser

  Eleverne modtager bevis for:

  • GF 1, dokumentation for grundforløbets 1. del
  • GF 2, grundforløbsbevis
  • Eux 1. del (Studieforberedende år), bevis for generel studiekompetence i merkantilt eux forløb.

  Det afsluttende skolebevis efter endt hovedforløb

  Der udstedes et skolebevis, når eleven afslutter sin sidste skoleperiode. Det er en betingelse for at modtage det afsluttende skolebevis og dermed uddannelsesbevis, at gennemsnittet er bestået:

  • Eksamenskaraktererne i grundfag inklusiv overførte standpunktskarakterer
  • Eksamenskaraktererne i eksamensprojektet
  • Standpunktskaraktererne i specialefag
  • Karakteren i fagprøven.

  Uddannelsesbevis

  Uddannelsesbeviset udstedes af skolen på grundlag af det afsluttende skolebevis og en afsluttende praktikerklæring fra praktikvirksomheden.

  Egnethed i forhold til skolepraktik

  Eleven skal have bestået grundforløbet.

  Eleven skal endvidere opfylde EMMA-kriterierne ved afslutningen af grundforløbet til og med afslutningen af skolepraktikforløbet.

  EMMA = Egnet, Mobil geografisk, Mobilt fagligt, Aktiv praktikpladssøgende.

  Eleven skal aktivt søge efter praktikpladser inden for de uddannelser, som grundforløbet giver adgang til, herunder virksomheder der har ledige praktikpladser.

  Undervisningsdifferentiering

  Der arbejdes med undervisningsdifferentiering på flere niveauer.

  Organisatorisk differentiering:

  • Eud Business
  • Eux Business
  • Studenter forløb, 5 uger, tilbydes alene som e-læring.

  Interesse differentiering:

  • Butik
  • Handel
  • Event
  • Kontor.

  Faglig differentiering:

  • På eud business undervises der i niveau C
  • På eux business undervises der i niveauerne C / B / A.

  Metode differentiering:

  • Underviserne har gennem en række år arbejdet med differentiering i forhold til undervisningsformer.

  Vi benytter forskellige pædagogisk tilgange – Cooperativ Learning, læringsstile, helhedsorienteret undervisning m.m. – det vil sige, at vi har fokus på variationen i undervisningen for herigennem at tilgodese så mange elever som muligt. Vi arbejder ud fra et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag.

  Materiale differentiering:

  • Som udgangspunkt anvender vi ibøger, hvilket giver mulighed for at arbejde med et givet emne på flere forskellige måder.

  Elevindflydelse

  Vi arbejder med elevindflydelse på flere niveauer.

  • Skolen generelt
  • Studiemiljøet
  • Undervisningen.

  I forhold til skolen generelt så har vi i en årrække arbejdet på at få et aktivt elevråd. Vi har blandt andet elevdeltagelse i bestyrelsen. Vi sørger for, at eleverne deltager i landsdækkende arrangementer for at blive inspireret til elevrådsarbejdet.

  Vi har et ønske om stor elevinddragelse i forhold til afdelingens studiemiljø. Både i forhold til ideer og praktisk gennemførelse af aktiviteter. Det er afdelingens studiemiljøudvalg og uddannelsesleder, som er i dialog med eleverne.

  Vi arbejder ligeledes med elevindflydelse i de enkelte fag og temaer der hvor det vurderes muligt. Det er den enkelte underviser, som er i dialog med eleverne.

  Elevråd

Organisation på erhvervsuddannelsen

Ledelse

Uddannelses- og erhvervsvejledere

Karrierekonsulenter

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...